ทางหลวง‘หนองเอี่ยน-สตึงบท’เชื่อมสระแก้วสู่กัมพูชา

414

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ สาย อ.อรัญประเทศ – ชายแดนไทย/กัมพูชา(หนองเอี่ยน -สตึงบท) จ.สระแก้วที่จะเชื่อมโยงกับประเทศกัมพูชาล่าสุดได้ลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมทางหลวง(ทล.)ร่วมกับกรมการทหารช่างเพื่อก่อสร้างทางหลวงสายนี้ไปเรียบร้อยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทางหลวงสนับสนุนเศรษฐกิจพิเศษที่อยู่ใกล้กับชายแดนกัมพูชามากที่สุด

ทั้งนี้นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง(ทล.) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงก่อสร้างทางหลวงดังกล่าวด้วยงบประมาณจำนวน 670 ล้านบาท เป็นงานก่อสร้างสะพานข้ามพรมแดน รูปแบบสะพานคอนกรีตอัดแรง แบ่งช่วงสะพานออกเป็น 16 ช่วง โดยแบ่งเป็นสะพานฝั่งไทยยาว 405 เมตร ความยาวช่วงสะพานข้ามห้วยพรมโหด ยาว 60 เมตร สะพานฝั่งกัมพูชายาว 215 เมตรสะพานกว้าง 17 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจรผิวจราจร ในแต่ละทิศทางกว้าง 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านซ้ายกว้าง 2.50 เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ 1.20 เมตร ช่องลอดเหนือระดับน้ำสูงสุด 5 เมตร พร้อมทั้งติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างบนสะพาน

โครงการมีจุดเริ่มต้นบริเวณทางหลวงหมายเลข 33 กม.282+000 ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ทางด้านใต้ ตัดผ่านทางรถไฟสายตะวันออก กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ, ทางหลวงหมายเลข 3067 มุ่งไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตัดกับทางหลวงหมายเลข 3367, ทางหลวงหมายเลข 3366 และทางหลวงหมายเลข 3511 (ถนนศรีเพ็ญ) ไปบรรจบกับห้วยพรมโหด ณ จุดผ่านแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ที่ บ.หนองเอี่ยน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว กับพื้นที่ บ.สตึงบท ต.ปอยเปต จ.บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา รวมระยะทาง 29.92 กิโลเมตร งบประมาณ 4,190 ล้านบาท

สำหรับปีงบประมาณ 2560นี้ทล.ได้รับอนุมัติค่าที่ดินงบประมาณ 100 ล้านบาท ค่าก่อสร้างทางและสะพาน 860 ล้านบาท ซึ่งจะก่อสร้างตั้งแต่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 3367 จนถึงจุดผ่านแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ที่ บ.หนองเอี่ยน ระยะทาง 4.714 กิโลเมตรพร้อมด้วยงานก่อสร้างทางแนวใหม่ขนาด 4 ช่องจราจรผิวแอสฟัลต์คอนกรีตความยาวระยะทาง 30 กิโลเมตร พร้อมงานก่อสร้างอาคารระบายน้ำและงานก่อสร้างอาคารด่านฝั่งไทยงบประมาณ 500 ล้านบาท จัดสรรงบประมาณในส่วนนี้โดยกรมศุลกากร

เมื่อโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จจะเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงหมายเลข 33 -สะพานข้ามห้วยพรมโหด เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางและบรรเทาความหนาแน่นของการจราจรจากการขนส่งสินค้าและนักท่องเที่ยวที่มาซื้อสินค้าบริเวณด่านผ่านแดนคลองลึก (โรงเกลือ) รวมทั้งสนับสนุนศักยภาพจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ โดยการขยายพื้นที่การลงทุนบริเวณชายแดนรองรับการส่งออกและนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศ โดยเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมนโยบายและแนวทางการร่วมมือทางเศรษฐกิจ(AEC) อีกด้วย

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,238 วันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2560

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ